Arbejdsskadeerstatning

Har du været udsat for en arbejdsskade eller lider du af en erhvervssygdom, kan du måske få udbetalt erstatning. Få en gratis vurdering af din sag.

Få en gratis vurdering af din sag

Erstatning efter en arbejdsskade

Hvis du har været udsat for en arbejdsulykke, hvor du har pådraget dig en arbejdsskade, kan vi hjælpe dig med at få erstatning. Vores erfarne advokater med speciale i arbejdsskadeerstatning kan hjælpe dig med at forstå dine rettigheder og muligheder, når du skal sikre den kompensation, som du er berettiget til.

Som specialister i arbejdsskadeerstatning er vi her for dig gennem hele processen. Hos os får du altid personlig og individuel rådgivning om din sag – og vi holder styr på hele processen frem til dine erstatningskrav er endelig afklaret.

Hvad betegnes som en arbejdsskade?

En arbejdsskade er en betegnelse for en skade, der er opstået som følge af dit arbejde. Skaderne kan være fysiske som f.eks. brud eller psykiske som PTSD eller belastningsreaktion.

En arbejdsskade kan også dække over en erhvervssygdom, forstået som lidelser, der udvikles over tid på grund af påvirkninger i arbejdsmiljøet. Det er afgørende, at det vurderes om der er en klar årsagssammenhæng mellem din lidelse og dit arbejde.

Typer af arbejdsskader

Arbejdsskader kan inddeles i to hovedkategorier: akutte skader og erhvervssygdomme.

Akutte skader opstår som følge af et pludseligt hændelsesforløb på arbejdspladsen, f.eks. en arbejdsulykke. Det kan være brud, forstuvninger, snitsår eller lignende.

Erhvervssygdomme er lidelser, som forårsages over tid af arbejdet eller arbejdsforholdene, som f.eks. støj, tungt fysisk arbejde eller gentagne ensidige bevægelser, der kan føre til overbelastningsskader.

Psykiske og fysiske skader

Arbejdsskader rækker over både fysiske og psykiske skader. De fysiske skader er relativt lette at identificere og dokumentere, som f.eks. knoglebrud som følge af et fald.

Psyken kan også blive alvorligt påvirket af arbejdet, f.eks. i form af stress. Det kan have dybtgående konsekvenser for din livskvalitet og arbejdsevne, hvilket gør anerkendelsen og kompensationen af psykiske skader lige så vigtig som de fysiske. Det kræver dog ofte mere omfattende dokumentation end ved fysiske skader at få anerkendt psykiske skader. Det skyldes især, at symptomerne kan være mere diffuse og påvirkningens omfang svært at måle.

Når vi taler om erstatning, kan du være berettiget til dækning af både direkte udgifter og varigt mén som følge af en arbejdsskade. Dette inkluderer erhvervsevnetabserstatning og behandlingsomkostninger. Hvad angår psykiske skader, er procedurerne for at opnå erstatning ofte mere komplekse, hvilket understreger vigtigheden af at alliere sig med en advokat med speciale i arbejdsskadeerstatning.

Hvordan anmelder man en arbejdsskade?

Det er essentielt, at du hurtigt reagerer, hvis du udsættes for en ulykke eller udvikler symptomer på en skade i arbejdsmæssige sammenhænge. Anmeldelsen af en arbejdsskade og erhvervssygdom er afgørende for at kunne sikre dine rettigheder og muligheder for kompensation.

En arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og anmeldelsen af sagen kan ske af følgende personer:

Din arbejdsgiver
Som udgangspunkt har din arbejdsgiver pligt til at anmelde ulykken og skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Det sker ved at udfylde en fortrykt blanket, som du og din arbejdsgiver skal underskrive, hvorefter den indsendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Dig selv
Selvom det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde skaden, skal du selv sørge for, at din arbejdsgiver rent faktisk har anmeldt det. Vi anbefaler, at du selv følger op overfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i god tid, før fristen for anmeldelse indtræder.

Din læge/tandlæge
Din læge og tandlæge har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring så hurtigt som muligt.

Frister for anmeldelse af en arbejdsskade

Fristen for at anmelde en arbejdsulykke er ét år efter, at skaden er sket. For erhvervssygdomme er fristen ét år efter, at du som skadelidt finder ud af, at sygdommen skyldes dit arbejde. Overholdes fristen ikke, risikerer du at miste retten til erstatning for tab, du har pådraget i forbindelse med din arbejdsskade.

Hvis arbejdsskaden er anmeldt for sent, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som udgangspunkt afvise sagen. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan dog se bort fra et-års fristen, men det kræver særlige omstændigheder. Hvis skaden senere viser sig at være værre end først antaget, således at der for eksempel alligevel er varigt mén eller erhvervsevnetab, kan skaden anmeldes også efter 1 års fristen udløb.

Efter skaden er anmeldt følger en vurderingsproces, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om, hvorvidt din skade kan anerkendes som en arbejdsskade. Denne afgørelse bør foreligge inden for en rimelig tidsperiode, dog kan komplekse sagstyper udvide behandlingstiden.

Skulle du være uenig i AES’s afgørelse af sagen, har du mulighed for at anke inden for 4 uger efter modtagelsen.

Vigtige dokumenter og beviser

I en arbejdsskadesag er dokumentation fundamentet for din erstatningsansøgning. Derfor er det afgørende at indsamle alle relevante oplysninger, der kan have betydning for sagen. Dette inkluderer lægejournaler, behandlingsdokumentation og en detaljeret skadesanmeldelse.

En udførlig skadestuejournal er ofte hjørnestenen i bevisførelsen. Dine arbejdsmæssige og personlige omstændigheder skal dokumenteres nøje.

Det er også essentielt at bevare kommunikation med arbejdsgiveren og sikkerhedsrepræsentanten. Skriftlig korrespondance kan understøtte din sag, og det er en vigtig del af bevisgrundlaget i forhold til omstændighederne omkring ulykken, de arbejdsmiljømæssige forhold og dine rapporteringer.

Det er af afgørende betydning at dokumentere tidslinjen og sammenhængen mellem arbejdet og skaden. Både journaler, vidneudsagn fra kolleger og eventuelle billeder fra da ulykken skete kan være med til at tegne et klart billede af sagen. Såfremt der findes overvågningsmateriale, bør dette ligeledes indgå.

Med alle disse elementer styrker du grundlaget for din ret til erstatning for arbejdsskaden, og her kan en advokat med speciale i sager om arbejdsskadeerstatning bidrage med væsentlig ekspertise, der kan sikre, at du får den erstatning, som du er berettiget til.

Beregning af arbejdsskadeerstatning

Beregningen af erstatningen udspringer af en individuel vurdering af skadens omfang og konsekvenser. Erstatningsniveauet skal afspejle den skadelidtes tabte arbejdsevne og økonomiske tab.

I denne proces vurderes méngraden ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel. Desuden indgår faktorer som alder, tab af erhvervsevne og indtægtstab forud for skaden, hvilket er centralt for kompensationens størrelse.

Erstatningskategorier

Når vi taler om arbejdsskadeerstatning, omfatter dette forskellige kategorier af erstatning, som hver især har betydning for den samlede kompensation.

Tab af erhvervsevne er den mest betydningsfulde erstatningskategori.

Man skal også overveje kompensation for varigt mén, som erstatning for fysiske og psykiske varige skader opstået som følge af en arbejdsskade.

Foruden disse centrale former for erstatning kan du også have ret til erstatning for udgifter til behandling, under sygemelding og godtgørelse for varige følger.

En erfaren advokat vil kunne guide dig i det komplekse landskab og sikre, at din erstatning retfærdiggør alle aspekter af din situation.

Skadens omfang

Omfanget af en arbejdsskade spiller en central rolle i beregningen af erstatningens størrelse. Det afgørende er, hvor omfattende konsekvenserne er for den tilskadekomne:

  1. Skadens varighed: Midlertidige versus permanente skader.
  2. Skadens indvirkning på erhvervsevne: Nedsat funktionsevne vurderes procentuelt.
  3. Behov for omfattende behandling: Omkostninger forbundet med genoptræning og terapi.
  4. Varigt mén: Grad af varige fysiske eller psykiske følger.

Skadens omfang kan være udfordrende at fastslå præcist, og derfor er det essentielt at modtage kyndig rådgivning fra en advokat med speciale i arbejdsskadeloven.

Afvisning og anke

Hvis din ansøgning om arbejdsskadeerstatning afvises af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan det være en kompleks og frustrerende oplevelse. Du har dog mulighed for at anke afgørelsen, men det kræver et solidt kendskab til arbejdsskadesikringsloven samt en grundig dokumentation af din skade og dens konsekvenser. En ankeproces kan indebære indhentelse af nye beviser, herunder yderligere lægelige vurderinger og måske endda en retssag. Som specialist i arbejdsskadeerstatning kan vi hjælpe dig gennem denne proces og arbejde for at sikre, at din sag bliver genoptaget og vurderet korrekt.

Værd at vide om arbejdsskadeerstatning

Før du kan få erstatning for en arbejdsskade, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgøre, om der overhovedet er tale om en arbejdsskade.

Se filmen om erstatning ved arbejdsskader her:

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Hvis du har været udsat for en arbejdsulykke og har pådraget dig en arbejdsskade eller lider du af en erhvervssygdom, kan du have ret til erstatning. Det kan dog være svært at navigere i arbejdsskadesikringsloven og indhente oplysninger, Vi tilbyder derfor en gratis vurdering af din sag, hvor vi bl.a. kan hjælpe med at forstå dine rettigheder, vurdere din sag og sikre, at du kommer godt på vej til at få den erstatning, du fortjener.

Få en gratis vurdering af din sag

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erfaren erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Vores advokater står klar til at hjælpe dig

Mere information om arbejdsskade og erstatning

Kan du få erstatning efter din arbejdsskade? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter din arbejdsskade. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.