Erstatningstakster

Hvert år i december måned fastsættes taksterne, der gælder for erstatningsposterne i Erstatningsansvarsloven. Det gælder blandt andet svie- og smerte, varigt mén, årslønsberegning for børn under 15 år og forsørgertabsposterne.

Taksterne for 2024 er:

Svie og smerte godtgørelse:

Svie og smerte godtgørelse er det beløb, man kan få i godtgørelse pr. dag, man er sygemeldt. Taksten er kr. 230 pr. dag, dog maksimalt 88.500 kr. i alt.

Varigt mén godtgørelse:

Efter ca. 1 år kan der som oftest vurderes, hvor stort det varige mén efter skaden er. Taksten for godtgørelse for varigt mén efter Erstatningsansvarsloven er i 2024 på kr. 10.135 pr. méngrad, dog maksimalt 1.215.000 kr. Der betales først varigt mén godtgørelse, hvis méngraden er 5 % eller højere.

Max erhvervsevnetab og opregulering af årslønnen:

Erhvervsevnetabserstatning beregnes ud fra en lovbestemt formel, hvor der som hovedregel tages udgangspunkt i den årsløn, man havde inden ulykken.

Årslønnen bliver årligt opreguleret efter en lovbestemt reguleringssats. Satsen for 2024 udgør 3 %.

Det maksimale beløb, der kan erstattes i erhvervsevnetabserstatning, er i 2024 på kr. 10.637.000 kr.

Børns erhvervsevnetab:

Hvis et barn under 15 år får et erhvervsevnetab, fastsættes erstatningen som et kapitalbeløb, beregnet ud fra kr. 487.500 ganget med méngraden og ganget med 10.

Det vil sige, at hvis et barn f.eks. får et varigt mén på 15 % beregnes erhvervsevnetabserstatningen som kr. 487.500 x 15 % x 10 = 731.250 kr.

Forsørgertabserstatning:

Forsørgertabserstatning er den erstatning, man er forpligtet til at betale, hvis man er ansvarlig for en andens død. Det gælder udgifter til begravelse og erstatning til den, der ved dødsfaldet har mistet en forsørger.

Erstatningen fastsættes til 30 % af den erstatning, som den afdøde kunne have opnået ved fuldstændigt tab (100 %) af erhvervsevnen. Var den afdødes årsløn f.eks. kr. 400.000 udgør erstatning for tab af forsørger: kr. 400.000 x 10 x 0,30 = kr. 1.200.000 kr.

Der fastsættes årligt et minimumsbeløb, som i 2024 udgør 1.138.000 kr.

Der kan ligeledes i visse tilfælde opnås et overgangsbeløb, der betales til den efterladte. Beløbet udgør i 2024 kr. 191.000. Der kan ikke både opnås betaling af begravelsesomkostninger og overgangsbeløb.

Vedr. arbejdsskader se også www.ask.dk.

Takster, fri proces

Når der skal søges om fri proces, ser man på årsindkomsten 2 år forud, dvs. i 2024 ser man på årsopgørelsen for 2022 (eller aktuel indkomst, hvis den er væsentligt ændret)

For at opfylde de økonomiske betingelser, gælder i 2024 disse takster:
Enlig – 371.000 kr.
Samlevende – 471.000 kr. tilsammen
Der kan tillægges kr. 64.000 til indtægten pr. hjemmeboende barn under 18 år.

 

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erfaren erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Kan du få erstatning? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter du har været udsat for en ulykke. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.

GRATIS VURDERING AF DIN SAG

FÅ DEN ERSTATNING DU HAR KRAV PÅ

FÅ ET PROFESSIONELT TEAM I RYGGEN