Erstatning gennem DFIM

Erstatning når skaden er forårsaget af ukendte eller uforsikrede køretøjer

Hvis du er blevet påkørt og kommet til skade i en trafikulykke, er det normalt forsikringsselskabet til føreren af det andet køretøj, der skal udbetale erstatning til dig, men hvad så hvis føreren er ukendt eller ikke er forsikret?

Hvis føreren af det andet køretøj og dennes forsikringsselskab er ukendt, kan erstatningskravet i stedet fremsættes over for Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), som er en garantifond for bl.a. ukendte eller uforsikrede motorkøretøjer.

Hvornår er et motorkøretøj ukendt?

I flere sager har der været rejst spørgsmål om, hvornår et motorkøretøj kan anses for ukendt. Hos Erstatningsgruppen har vi flere gange oplevet, at DFIM afviser erstatningspligten med denne begrundelse:

”For at et køretøj kan anses for at være ukendt, skal der være tale om, at man ikke har kendskab til køretøjets registreringsnummer eller at registreringsnummeret ikke stemmer overens med de øvrige oplysninger, der er tilgængelige vedrørende motorkøretøjet.
Videre skal der, når der er tale om et ukendt køretøj, være tale om, at man ikke har haft mulighed for at optage de nødvendige oplysninger til at kunne forfølge sit krav over for den ansvarlige skadevolder. Der er derimod ikke tale om et ukendt køretøj, når det manglende kendskab til førerens identitet og køretøjets registreringsnummer skyldes, at man ikke fik oplysningerne ved uheldet.”

DFIM har altså ofte afvist erstatningspligten i sager, hvor skadelidte af den ene eller anden årsag ikke nåede at få navn, registreringsnummer eller lignende oplysninger på føreren af det andet køretøj – sågar også i sager, hvor politiet efter en efterforskning heller ikke har kunne identificere påkøreren.

Afgørelse fra Landsretten hvor skadelidte ikke fik påkørerens oplysninger

Østre Landsret har imidlertid netop taget stilling til det spørgsmål i dommen U.2022.464, hvor en cyklist blev påkørt af en bil og kom til skade. Føreren af bilen steg ud af bilen og spurgte den skadelidte, om han ville have vedkommendes telefonnummer. Skadelidte følte sig dog ”ude af balance” og ønskede bare at komme væk fra situationen. Den skadelidte fik derfor ikke førerens telefonnummer.

Knap en måned efter ulykken erfarede den skadelidte, at han havde pådraget sig en personskade efter ulykken. Skadelidte anmeldte skaden til DFIM, som afviste erstatningspligten, idet der efter DFIM’s opfattelse ikke var tale om et ukendt køretøj, fordi skadelidte på ulykkestidspunktet havde mulighed for at sikre sig oplysninger på føreren.

Landsrettens afgørelse blev dog, at der skulle mere til end skadelidtes blotte mulighed for at sikre sig identitetsoplysninger på føreren af bilen eller bilens registreringsnummer. Landsretten fandt derfor, at DFIM var erstatningspligtig.

DFIM har anket dommen til Højesteret.

Brug for hjælp til erstatning?

Er du kommet til skade, og har du brug for hjælp til at komme sikkert igennem din sag, er du mere end velkommen til at ringe til os på telefonnummer 76 10 00 88. Vi har gennem mange år beskæftiget os med personskadeerstatningssager, og har derfor oparbejdet stor ekspertise og kyndighed inden for området.

Vil du vide mere?

Sagen om Erik der mødte en ko på sin cykeltur

Kan man få erstatning, når man næsten kører ind i en ko på sin cykel? Ja, det kan man godt og hos Erstatningsgruppen har advokat Maria Ulf Hansen netop afsluttet en sådan sag med et godt resultat og erstatning.