Patientskadeerstatning

Hvis du har været udsat for en patientskade, kan du måske få udbetalt erstatning. Tjek om du er blevet påført en patientskade.

Tjek din skade

Erstatning ved patientskader

Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsnet sikrer retfærdighed i sundhedssystemet. Når uheldet er ude, og skaden er sket, kan vejen til kompensation være lang. I sådanne sager kan en advokat med speciale i patientskadeerstatning vise sig uvurderlig.

Med specialiseret indsigt i komplekse juridiske processer og dyb forståelse for patientskadelovgivningen og erstatningsansvarsloven kan en advokat navigere dig gennem labyrinten af rettigheder og procedurer. Det sikrer, at din sag bliver vurderet korrekt og eventuel erstatning ydet retfærdigt.

Hvad er en patientskade?

En patientskade kan anerkendes, når der fx opstår en sjælden og alvorlig komplikation eller der sker en fejl, der kunne have været undgået, i forbindelse med undersøgelse, behandling, diagnosticering eller manglende behandling. En skade kan være fysisk såsom fx en infektion eller psykisk fx som følge af et traumatisk forløb.

En patientskade kan for eksempel opstå, hvis en behandlende læge overser en kritisk diagnose, en læge begår en fejl under behandlingen eller en kirurg begår fejl under operationen. Konsekvenserne af sådanne fejl kan være alvorlige og langvarige for patienten. En fejlagtig medicindosering kan også udføre en patientskade, der berettiger erstatning.

Retten til erstatning ved patientskader

Enhver borger, som har været udsat for en patientskade under behandlingen på et hospital, hos egen læge eller hos anden privat behandler eller autoriseret sundhedsperson i det danske sundhedsvæsen, kan have ret til erstatning. Denne ret beskyttes af loven om klage-og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsnet, der har til formål at sikre ensartede og retfærdige erstatningsmuligheder for de skadelidte.

Hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling eller ved brug af medicin, kan du søge erstatning hos Patienterstatningen. Hvis du får tilkendt erstatning, vil Patienterstatningen fratrække eget bidrag på 8596 kr. (2024 takst) i din erstatning eller godtgørelse, inden udbetalingen af den, som en slags selvrisiko.

Hvis patientskaden er sket efter den 1. januar 2008, skal du anmelde den senest tre år efter dit kendskab til skaden. Det vil sige, at de tre år ikke nødvendigvist regnes fra datoen for eksempelvis en operation, men først fra det tidspunkt, hvor du blev klar over eller burde være blevet klar over, at der skete en patientskade ved operationen.

Hvis skaden er sket for mere end 10 år siden, kan du ikke kræve erstatning.

Hvad kan man få erstatning for?

Hvis du har været udsat for en patientskade, kan du være berettiget til at modtage erstatning for forskellige omkostninger og tab, der opstår som følge af skaden. Det kan omfatte erstatning for behandlingsudgifter, udgifter til medicin, tabt arbejdsfortjeneste, svie-og smertegodtgørelse, varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne samt evt. fremtidige udgifter til livslang medicin relateret til skaden.

Det er vigtigt at konsultere en erfaren advokat, der er ekspert i erstatningsret, for at sikre, at din sag hos Patienterstatningen præsenteres nøjagtigt og effektivt. Vi kan vurdere, hvilke typer erstatning, der kan være relevante i din specifikke sag og hjælpe dig med at få den erstatning, du er berettiget til.

Sådan foregår processen

Hvis du har pådraget dig en patientskade, indledes processen med at indsende en anmeldelse til Patienterstatningen. Det er et uafhængigt organ, som vurderer, om skaden er opstået som følge af en behandlingsfejl, mangelfuld diagnosticering eller lignende omstændigheder. Hvis vi skal vurdere sagen er det essentielt, at du indsamler detaljeret dokumentation for skaden og dens følger, hvilket inkluderer journalnotater og lægeudtalelser. Patienterstatningen indhenter selv de nødvendige journaler.

Herefter vurderer Patienterstatningen din sag for at afgøre, om der er tale om en patientskade, der kan tilkendes erstatning. Patienterstatningens afgørelse bygger på en konkret og individuel undersøgelse af behandlingsforløbet og faglige retningslinjer. Det er en kompleks proces, hvor en advokats ekspertise kan sikre den rette erstatning.

Hvis Patienterstatningen anerkender patientskaden, skal der fastlægges en passende erstatning. Her inddrager de vurderinger af fremtidige konsekvenser, herunder erhvervsevnetab, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og behovet for fremtidig behandling. En advokat kan her sikre, at alle aspekter af skadelidtes situation bliver tillagt passende betydning i sagen og hjælpes igennem komplekse beregningsmodeller for erstatning.

Hvis du ikke får anerkendt din patientskade, er der klagemulighed til rådighed. Du kan indgive en klage til Patienterstatningen, hvor du skal redegøre for dine uenigheder i afgørelsen. Her er en advokat vigtig for at navigere gennem processen, overholde frister og beskytte dine rettigheder.

Tjek din skade

Kan du få erstatning?

Få eksperthjælp til din erstatningssag af en erfaren erstatningsadvokat.
Kontakt os og vi ringer dig op.

Værd at vide om patientskader og erstatning

Før du kan få erstatning for en patientskade, skal Patienterstatningen afgøre, om der er tale om en skade, der er omfattet af lov om klage og erstatningsadgang.

Se filmen om erstatning ved patientskader her

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Hvis du har været udsat for en patientskade og er i tvivl om du kan søge erstatning, kan du få en gratis forhåndsvurdering af din sag hos os, inden du træffer afgørelse om at gå videre med din klage. Vi kan på den måde hjælpe dig med at få indsigt i dine juridiske muligheder og få en bedre forståelse af, om det er værd at forfølge en erstatningssag.

Vores advokater står klar til at hjælpe dig

Kan du få erstatning efter dit piskesmæld? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter dit piskesmæld. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.

Mere information om patientskade og erstatning