Få hjælp til erstatnign efter uheld ved blodtapning

Uheld ved blodtapning kan udløse erstatning til bloddonorer

Danske bloddonorer har mulighed for at søge erstatning, hvis der sker fejl ved deres blodtapninger. Selv mindre skader kan udløse en godtgørelse, og fordi bloddonation er frivilligt, er kravene til beviserne mindre strikse.

Følgene er eksempler på nogle af de uheld, som danske bloddonorer har været ude for, og som de efterfølgende har fået erstatning for.

  • Svimmelhed og utilpashed under blodtapningen
  • En sovende og strammende fornemmelse i armen efter tapningen
  • En mindre blodansamling på armen omkring tapningstidspunktet

Selv små fejl godtgøres

Der er sjældent, at fejl i forbindelse med blodtapning medfører symptomer af længerevarende karakter, men selv hvis fejlen er af mindre karakter, er der mulighed for at opnå erstatning.

Bevisbyrden i forbindelse med en skade efter blodtapning er lempelig. Det betyder, at patienten kun skal kunne påvise faktiske omstændigheder, der sandsynliggør, at den påførte skade er sket i forbindelse med en tapning. Enhver tvivl om, hvorvidt skaden er sket i forbindelse med tapningen, vil derfor komme den tilskadekomne donor til gode.

Hvis man som bloddonor oplever et uheld under tapningen, eller man en uges tid efter tapningen stadig oplever gener, skal man henvende sig til tappestedet, som hjælper med at udfylde en anmeldelse til landsorganisationen Bloddonorerne i Danmark. Herefter bliver man kontaktet af Bloddonorernes Sikringsfond, som sender anmeldelsen videre til Patienterstatningen, som er ifølge lovgivningen er den instans, der skal vurdere, om der kan gives erstatning eller godtgørelse og hvor stor den skal være. Er man utilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan man anke til Patientskadeankenævnet.

Man kan få erstattet

  • Helbredelsesudgifter til eksempelvis medicin, fysioterapibehandling og støttebind.
  • Kørsel til og fra undersøgelse og behandling dækkes af et mindre tilskud.
  • Svie og smerte, hvis donor har været sygemeldt.
  • Varige mén på fem procent eller derover.
  • Tabt arbejdsfortjeneste, hvis donor kan dokumentere et reelt tab.
  • Erhvervsevnetab på 15 procent eller derover, såfremt donor kan dokumentere et fremtidigt indkomsttab.
  • Mindre tingskader, eksempelvis rensning af tøj eller knuste briller, dækkes af tappestedet, mens betydelig tingskade i ganske særlige tilfælde dækkes af Sikringsfonden.

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN tilbyder vi en gratis gennemgang af din sag, hvis du er kommet til skade.

 

Kilde: www.bloddonor.dk

Vil du vide mere?