Få hjælp til din erstatningssag

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Bliv klogere på reglerne for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

Tabt arbejdsfortjeneste er en erstatning for den løn, man kunne have fået, hvis man ikke var kommet til skade. For at man har ret til tabt arbejdsfortjeneste, kræver det en erstatningsansvarlig skadevolder.

Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste er forskellen mellem den indtægt, man har på nuværende tidspunkt f.eks. sygedagpenge, og den løn man kunne have tjent, hvis man ikke var kommet til skade.

Dvs. hvis man inden tilskadekomsten tjente kr. 20.000 i måneden, og man efter tilskadekomsten modtager sygedagpenge svarende til kr. 10.000 i måneden, så er den tabte arbejdsfortjeneste kr. 10.000 i måneden, som så kompenseres med en erstatning, der dækker den tabte arbejdsfortjeneste.

Er udbetalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skattepligtig?

Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig, da denne erstatning har karakter af kompensation for et tab i den løbende indkomsterhvervelse. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste beskattes som B-indkomst. Forskellen mellem beskatning af almindelig lønindkomst og B-indkomst er, at der ikke skal betales am-bidrag af B-indkomst.

Når erstatningen betales af et forsikringsselskab eller en myndighed, ligger pligten til at indberette den udbetalte erstatning hos disse parter. Den skadelidte, det vil sige modtageren af erstatningen, skal selv sørge for at tilbageholde et beløb til betaling af skatten og selv sørge for, at selve indbetalingen sker.

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udbetales ikke altid løbende

Hvis der mellem partnerne opstår en tvist om erstatningens størrelse, erstatningsansvaret eller lignende, kan en udbetaling af erstatning være lang tid under vejs og falder ikke nødvendigvis som ved almindelig lønudbetaling. Den erstatning, der opnås enighed om mellem partnerne, kan derfor vedrøre en længere periode og erstatningen falder måske som et større beløb af én gang..

Hvordan skal erstatningen behandles skattemæssigt, når den udbetales som et engangsbeløb?

Selvom erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udbetales som en større beløb på én gang, vil erstatningen fortsat træde i stedet for den løn, man kunne have tjent, hvis man ikke var kommet til skade. Det kan i nogle situationer give mening at få erstatningen periodiseret, så den svarer til den løn, den træder i stedet for i nøjagtig samme måneder.

Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste, der udbetales af én gang, vil blive beskattet på retserhvervelses tidspunktet. Man skal rette henvendelse til Skattestyrelsen, såfremt man ønsker erstatningen periodiseres i de indkomstår, hvor lønnen egentlig ville være tjent.

Kan man selv ændre i en gammel årsopgørelse?

Det kræver godkendelse fra Skattestyrelsen, hvis der skal ske ændringer i ens årsopgørelse i forbindelse med periodisering af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

For at opnå godkendelse fra Skattestyrelsen, skal man sende en anmodning til dem, hvori man begrunder ændringen, og vedlægger dokumentation for, at man har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i de pågældende år. Derudover skal tilbagereguleringen være af væsentlig økonomisk betydning for ansøgeren. Denne anmodning skal senest være Skattestyrelsen i hænde inden udgangen af det kalenderår, der følger efter det indkomstår, hvor endelig retserhvervelse har fundet sted.

Når man ændrer i en årsopgørelse, kan det betyde penge tilbage eller betaling af restskat

Når man ændrer i en årsopgørelse, kan det betyde penge tilbage eller betaling af restska

Det er ikke altid sikkert, at en periodisering af tabt arbejdsfortjeneste stiller skatteyderen bedre, end hvis skatteyderen vælger at få beløbet beskattet på en gang i udbetalingsåret.

En 52-årig mand blev tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en periode over flere år og bad i den forbindelse Skattestyrelsen om at periodisere erstatningen over de år, den dækkede. Dette medførte, at den skattepligtige blev afkrævet et procenttillæg, som følge af for sen indbetaling af skat i de respektive indkomstår. Den skattepligtige rejste herefter krav om erstatning for dette tillæg.

Patientforsikringen (nu Patienterstatningen), der var den erstatningsansvarlige, afviste kravet, idet der ikke fandtes at være hjemmel til at erstatte tab af denne art

Sagen blev anket til Patientskadeankenævnet (nu Ankenævnet for Patienterstatningen), som tiltrådte afgørelsen med den begrundelse, at der ikke er hjemmel til at yde erstatning for skattemæssige konsekvenser af en udbetalt erstatning.

Man skal derfor være opmærksom på, at der er flere momenter, der kan påvirke valget af, om en periodisering af erstatningen eller beskatning på én gang, er den optimale løsning i forhold til SKAT. Hvis det drejer sig om et større beløb, vil vi i visse tilfælde anbefale, at man få en revisor til at finde den optimale løsning.

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Erstatningsgruppen for mere information.

Vil du vide mere?