Erstatning efter vold? Få rådgivning af en advokat

Plejepersonales dilemma i voldssager

Plejepersonale som for eksempel pædagoger, lærere og sosu-assistenter ender i et dilemma, hvis de bliver overfaldet, mens de er på arbejde. De skal nemlig anmelde borgeren til politiet, hvis de vil være sikre på at kunne få erstatning.

Politianmeldelse er vigtig i voldssager

Det kan være svært at politianmelde en Det kan være svært at politianmelde en borger, man i virkeligheden har til opgave at passe på. Derfor ender plejepersonale i et svært dilemma, hvis de bliver overfaldet af en borger, mens de er på arbejde. Hvis den ansatte kommer så slemt til skade, at vedkommende eksempelvis ikke længere kan passe sit arbejde og derfor har ret til erstatning, er det nemlig i langt de fleste tilfælde nødvendigt, at overfaldet er blevet politianmeldt indenfor 72 timer. Ellers kan den ansatte i værste fald risikere at vinke farvel til erstatningen.

Læs vores artikel om dilemmaet der opstår, når psykisk syge udøver vold mod personalet.

Kravet om anmeldelse inden 72 timer kan dog fraviges, hvis ”forholdene taler for det”, jf. offererstatningslovens § 10, stk. 3. Det vil navnlig gælde forhold, der har hindret den skadelidte i at anmelde inden 72 timer.

Erstatningsnævnets praksis for, hvornår der dispenseres for kravet om anmeldelse inden 72 timer, har ændret sig ad flere omgange gennem tiden. I 2014 skærpede Erstatningsnævnet eksempelvis sin praksis for dispensation til plejepersonale, der eksempelvis havde været udsat for vold, således at dispensation kun blev meddelt, hvis konkrete, individuelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn for skadevolder talte imod politianmeldelse.

Ved dom af 4. september 2018 tog Højesteret stilling til problemstillingen. Sagen angik en ansat på en institution for unge, som blev udsat for et halsgreb af en elev. Episoden blev ikke anmeldt til politiet. Den ansatte rejste efterfølgende krav om erstatning for skader mod Erstatningsnævnet. Nævnet afslog imidlertid ansøgningen med den begrundelse, at forholdet ikke var anmeldt til politiet inden for 72 timer, og idet der ikke var konkrete, individuelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn vedrørende skadevolder efter episoden, som skulle tale imod politianmeldelse. Herefter anlagde den ansatte sag mod Erstatningsnævnet med påstand om, at nævnet skulle dispensere fra betingelsen om politianmeldelse inden for 72 timer.

Højesteret fandt, at Erstatningsnævnet var forpligtet til også at dispensere i tilfælde, hvor den manglende politianmeldelse var begrundet i generelle hensyn på den pågældende institution.

Har en plejer været udsat for et overfald, og ikke anmeldt forholdet inden for 72 timer til poltiet, er vedkommende derfor ikke nødvendigvis udelukket fra at få erstatning fra Erstatningsnævnet.

Vigtigt at anmelde et overfald

– Hvis man ønsker at være på den sikre side, vil jeg til enhver tid anbefale, at man anmelder sagen til politiet indenfor 72 timer, siger Erstatningsgruppens advokat Malene Juhl og forklarer, at såfremt man bliver overfaldet, mens man er på arbejde, vil der være tale om en kombineret arbejdsskade og voldsoffersag, hvorfor der kan søges om erstatning for erhvervsevnetab, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte, alt efter skadens omfang.

– En erstatning hjælper ikke på de psykiske følger af et overfald, men kan i stedet være medvirkende til, at det rent økonomisk er lettere at komme videre efter en ubehagelig oplevelse, der i værste fald kan påvirke arbejdsevnen resten af livet. Som offer er det eneste rigtige derfor at melde overfaldet, selvom det er fuldt forståeligt, at det er et dilemma, man gerne havde været foruden, runder advokaten af.

Reglen om de 72 timer gælder også, hvis der for eksempel er tale om et voldeligt overfald i byen. Klik her for at læse mere om erstatning hvis du er blevet udsat for vold.

Vil du vide mere?