Sådan får man erstatning for en arbejdsskade

Hvordan får jeg erstatning for en arbejdsskade?

Det kræver, at der sker anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen. En arbejdsskade kan være sket som følge af en ulykke eller sygdom, sidstnævnte kaldes også en erhvervssygdom.

Anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen

Anmeldelse af en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen kan ske af følgende:

  • Din arbejdsgiver: Det er som udgangspunkt din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen. Det sker ved at udfylde en fortrykt blanket, som du og din arbejdsgiver skal underskrive, hvorefter den indsendes til Arbejdsskadestyrelsen. Jo hurtigere dette sker, jo bedre er dine forudsætninger for at kunne få erstatning.
  • Dig selv: Selvom det er din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde skaden, skal du selv sørge for, at din arbejdsgiver rent faktisk har anmeldt skaden. Vi anbefaler, at du selv følger op overfor Arbejdsskadestyrelsen i god tid, før fristen for anmeldelse indtræder. Se mere om fristen for anmeldelse herunder.
  • Din læge/tandlæge: Din læge og tandlæge har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen så hurtigt som muligt.

Frist for anmeldelse: Fristen for at anmelde en arbejdsulykke er 1 år efter, at skaden er sket. For erhvervssygdomme er fristen 1 år efter, at du som den skadelidte, finder ud af, at sygdommen skyldes dit arbejde.

Overholdes fristen ikke, risikerer du at miste retten til erstatning. Hvis en skade er anmeldt for sent, vil Arbejdsskadestyrelsen som udgangspunkt afvise sagen. Arbejdsskadestyrelsen kan dog se bort fra 1-årsfristen, men det er meget sjældent, at det sker.

For at komme i betragtning til erstatning, er hurtig anmeldelse derfor en nødvendighed.

Sagens behandling i Arbejdsskadestyrelsen

Behandlingen af din sag i Arbejdsskadestyrelsen kan tage lang tid. Du må forvente, at der kan gå 1-2 år, inden du får en afgørelse.

Arbejdsskadestyrelsen træffer primært afgørelse om følgende punkter:

  • Anerkendelse af skaden: Før du kan få erstatning, skal Arbejdsskadestyrelsen afgøre, om der er tale om en arbejdsskade. Det er nærmere bestemt i Arbejdsskadesikringsloven, hvornår en hændelse eller en sygdom kan kaldes en arbejdsskade.
  • Varigt mén: Du kan få godtgørelse, hvis skaden har givet dig varige medicinske gener og ulemper ved den almindelige livsførelse. Du skal have et varigt mén på minimum 5 procent, før der ydes erstatning. Du kan se nærmere om fastsættelse af det varige mén på http://www.ask.dk
  • Erhvervsevnetab: Du kan få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du ikke kan arbejde i samme omfang efter skaden som før skaden. Ved udmåling af erstatningen tager man udgangspunkt i den løn, som du havde før skaden. Se nærmere om vurdering af erhvervsevnetab og beregning af årsløn på http://www.ask.dk
    Erstatning i forbindelse med dødsfald: Hvis du er barn eller ægtefælle til en person, der er omkommet i en arbejdsskade, kan du få erstatning i form af et overgangsbeløb og forsørgertabserstatning.

Hvis du er uenig i Arbejdsskadestyrelsens afgørelse: Du har mulighed for at klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen. Klagen skal sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Måske andre erstatningsansvarlige?

Du skal være opmærksom på, at der kan være andre, der skal betale erstatning til dig. Din arbejdsgiver kan også være ansvarlig for din skade efter andre regler, og det kan betyde andre erstatningsbeløb end dem, Arbejdsskadestyrelsen tager stilling til.

Der kan også være tale om en trafikulykke i arbejdstiden, hvilket også kan give dig erstatning, hvis visse forudsætninger er opfyldt. Vi anbefaler, at du taler med en advokat eller din fagforening, hvis du er i tvivl.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?