Få hjælp til erstatning efter ar

Erstatning for ar

De fleste er velvidende om muligheden for erstatning, hvis man i forbindelse med en ulykke eksempelvis har fået nedsat bevægelighed eller funktionsevne i dele af kroppen, men de færreste ved, at man også kan få erstatning for ar.

Har du været udsat for en ulykke, fejlbehandling, arbejdsskade eller lignende og er du, som en direkte følge heraf, blevet påført et ar på kroppen, har du således i mange tilfælde mulighed for at opnå erstatning.

Erstatning for ar

Ifølge Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel kan ar i nogle tilfælde anses for værende et varigt mén og dermed udløse erstatning. Begrebet varigt mén er en bedømmelse af den daglige ulempe i ens personlige livsførelse, som en given skade har medført. Som skadelidte skal man i den forbindelse være opmærksom på, at ”almindelige operationsar” normalt indgår i en eventuel erstatning for den pågældende skade og således ikke vurderes som et selvstændigt mén, der udløser erstatning. Det vil med andre ord sige, at arret efter for eksempel en almindelig knæoperation som udgangspunkt ikke udløser erstatning. Derimod vil et ar typisk udløse en tillægserstatning, såfremt arret måtte afvige fra ”almindelige operationsar”. En afvigelse kan eksempelvis være, at arret er bredere, højere eller mere misfarvet, end man måtte forvente.

Man kan også som skadelidte være blevet påført et ar, selvom man ikke nødvendigvis bliver opereret eller på anden måde har lidt fysisk skade. Også i disse tilfælde kan man have ret til erstatning i henhold til Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Omvendt kan man som skadelidt også være blevet påført et ar, foruden en anden skade der berettiger til mén. I sådanne tilfælde, vil der blive beregnet et samlet varigt mén for begge skader.

Når méngraden fastsættes, tages der udgangspunkt i den føromtalte vejledende méntabel fra Arbejdsskadestyrelsen. Er der tale om erstatning udelukkende for ar, tager vurderingen af méngraden udgangspunkt i eksempelvis arrets størrelse, placering, misfarvning med videre. For at opnå erstatning skal méngraden dog være højere end 5 %. I henhold til méntabellen kan skæmmende ar i ansigtet give 5-15 % i méngrad, hvilket helt konkret kan udløse en erstatning på 40.000 kr. og helt op til omkring 120.000 kr. Ligeledes kan større ar på kroppen give en erstatning på op til omkring 400.000 kr., ved en méngrad på 50 %.

Hvis du har fået et ar som følge af en ulykke eller lignende, skal du huske

  • At anmelde sagen til din ulykkesforsikring og/eller evt. modpartens ansvarsforsikring inden 3 år fra ulykken
  • Husk lægelig dokumentation enten fra skadestue eller egen læge
  • Bede forsikringen om, at arret dokumenteres via billeder hos fotograf

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte ERSTATNINGSGRUPPEN.

Vil du vide mere?