Erstatning efter psykusk lidelse. Få rådgivning

Erstatningspligt ved psykisk lidelse forårsaget af tidligere ægtefælles drab på fælles børn

Vold kan ikke alene være fysisk betinget, det kan også være psykisk. I en ny dom fra Højesteret er Erstatningsnævnet blevet pålagt at betale erstatning til en kvinde, der har pådraget sig en psykisk lidelse som følge af hendes tidligere ægtefælles drab på parrets to mindreårige børn.

Den tidligere ægtemand havde skåret halsen over på parrets to mindreårige børn cirka halvandet år efter, at parret var gået fra hinanden. Kvinden fik som følge deraf en psykisk lidelse, der rakte udover sorg og afsavn.

Kvinden ansøgte Erstatningsnævnet om erstatning for psykisk skade som følge af drabene på de to børn. Erstatningsnævnet afslog ansøgningen, idet de blandt andet henviste til, at kvinden ikke selv havde været til stede, og dermed ikke havde været udsat for fysisk overlast eller været i fare.

Sagen blev indbragt for byretten, der gav kvinden medhold, blandt andet med henvisning til at dødsfaldene var forårsaget af en grov, forsætlig forbrydelse, samt at hun blev orienteret om drabene kort tid efter forbrydelsen.

Erstatningsnævnet ankede dommen til Østre Landsret, der frifandt Erstatningsnævnet med henvisning til, at kvinden ikke kunne tilkendes erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, da hun ikke overværede drabene, eller havde fundet de dræbte børn umiddelbart efter forbrydelsen.

Kvinden valgte at appellere landsrettens afgørelse til Højesteret, der stadfæstede byrettens dom og dermed pålagde Erstatningsnævnet at betale erstatning til kvinden.

Højesteret vurderede, at den psykiske lidelse, som kvinden var blevet påført ved drabene af de to børn, var omfattet af erstatningspligten, selvom kvinden ikke havde overværet drabene, eller havde fundet de dræbte børn, men var blevet orienteret om forbrydelsen efterfølgende.

Af dommen kan afledes, at det, i modsætning til tidligere, fremover vil være muligt at få erstatning for psykiske mén, selvom man ikke fysisk har været helt tæt på episoden. Det skal dog tilføjes, at der i det konkrete tilfælde er flere omstændigheder, der gør sig gældende, blandt andet er der tale om et meget nært familieforhold, der er tale om to små børn, og der er tale om en handling, der er meget indgribende i kvindens liv. Det vil derfor forsat, efter vores vurdering, kun være i helt særlige undtagelsestilfælde, at der kan tilkendes erstatning til personer, der ikke har været direkte involveret i et konkret hændelsesforløb.

Hvis du har brug for vejledning i din erstatningssag, er du velkommen til at kontakte Erstatningsgruppen.

Generelt hvis du bliver udsat for vold

Tre gode råd:

  • Tag på skadestuen hurtigst muligt
  • Anmeld overfaldet til politiet indenfor 72 timer
  • Udfyld anmeldelsesskema og aflevér det til politiet i den by, overfaldet har fundet sted (skal ske senest to år efter overfaldet har fundet sted)

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.