Få rådgivning om erstatning

Højesteret stadfæster – Sygedagpengeregres i fuldt omfang, også i sager hvor skadelidte er ansat i flexjob

Højesteret har stadfæstet Østre Landsrets afgørelse som giver mulighed for fuld sygedagpengeregres for kommunerne i sager, hvor skadelidte var ansat i flexjob på skadetidspunktet. Uenigheden lå i, om et regreskrav skulle rettes med det fulde sygedagpenge beløb eller med det antal timer skadelidte i sit fleksjob var ansat til.

Østre Landsrets dom afsagt d. 6. december 2012 faldt ud til kommunernes fordel og gav fuldt medhold til den pågældende kommune, som var repræsenteret ved ERSTATNINGSGRUPPEN.

Sagen var vigtig for kommunerne, da man som kommune med daværende regler var forpligtet til at betale fulde sygedagpenge til personer i fleksjob. Kommunerne ville lide tab, hvis man ikke samtidigt kunne kræve for det fulde udbetalte beløb i fleksjobsituationerne.

Højesteret har i dommene UfR 2002.2683 og UfR 2010.115 fastslået, at kommunernes regreskrav er afledet af skadelidtes krav mod skadevolderen. I den aktuelle sag var skadelidte kompenseret med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med et beløb svarende til den mistede lønindtægt for det antal timer skadelidte kunne have arbejdet, hvis han ikke var kommet til skade ved trafikulykken. Derudover havde han modtaget sygedagpenge fra kommunen.

Skadelidte i den pågældende sag var ansat i et fleksjob på samme vilkår med løn som en fuldtidsansat, hvorfor hans umiddelbare indtægtstab ville svare til den løn, han hidtil havde fået. Kommunen gav i den forbindelse løntilskud som har karakter af social ydelse, hvorfor denne ikke indgår ved udmålingen af erstatning for erhvervsevnetab efter reglerne i erstatningsansvarslovens §§ 5-7.
Højesteret fandt det mest nærliggende, at anse tabet af den hidtidige løn som tab af arbejdsindtægt på grund af færdselsulykken, da skadelidte ville have fået denne løn i perioden, hvis han ikke var blevet skadet.

Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom (UfR.2014.467 H) og pointerede i begrundelsen, at når skadelidte har krav på erstatning af den hidtidige fuldtidsløn, og kommunen har udbetalt sygedagpenge modsvarende denne med et mindre beløb, følger det af den dagældende sygedagpengelovs § 39, stk. 2 (nu sygedagpengelovens § 78, stk. 1), at kommunen kan kræve hele det udbetalte dagpengebeløb refunderet af skadevolderens forsikringsselskab.

Opdatering: 

Den dagældende sygedagpengelovs § 39 gav mulighed for, at kommunen kunne gøre et regreskrav gældende for udbetalte dagpenge. I dag hedder hjemlen § 78 i stedet § 39, men bestemmelsen beskriver samme situation og dommen vil også kunne finde anvendelse på regreskrav udbetalt efter den nye bestemmelse. Dog vil kommunerne efter fleksjobreformen ikke længere have en udgift i form af fulde sygedagpenge, da der fremadrettet alene skal betales forholdsmæssige sygedagpenge.

Kontakt ERSTATNINGSGRUPPEN såfremt der måtte være yderligere spørgsmål til sagens udfald eller de afledte konsekvenser og Jeres regresmuligheder.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.