Uheld i trafikken

Snyder du dig selv? Mange får ikke erstatning efter uheld i trafikken

Årligt sker der mange ulykker på de danske veje. I de fleste tilfælde er der heldigvis kun tale om materiel skade. Men nogle gange går det også ud over de involverede bilister og passagerer. Uanset hvem der er skyld i skaderne, kan du søge dækning for personskade ved modpartens ansvarsforsikringsselskab.

I Danmark er det lovpligtig som bilejer at have en ansvarsforsikring. Årsagen hertil er, at trafikuheld ofte kan medføre alvorlige skader på de involverede personer. Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker, uanset hvem af de involverede parter, der er skyld i ulykken.

Mange er ikke opmærksomme på, at reglerne er indrettet sådan, at der altid er dækning fra den lovpligtige ansvarsforsikring uanset skyldsspørgsmålet. Andre har måske dårlig samvittighed over at have været skyld i en ulykke, og de ønsker derfor ikke at anmelde egne personskader.

Errstatningsgruppens råd til dem er, at få anmeldt deres personskade hurtigst muligt. Jo længere tid der går fra ulykken, desto sværere bliver det at bevise, at ens gener kommer fra trafikuheldet og dermed bliver muligheden for at få erstatning mindre.

Men hvad så, hvis jeg ikke kender modparten?

Hvis den bil, der forvolder skaden, er uforsikret ved ulykken, eller hvis modparten er ukendt, er der dog stadig en mulighed for at få kompensation for sine personskader.

I disse tilfælde kan der i stedet rejses krav over for DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring). DFIM behandler sager og yder erstatning for skader forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer i Danmark og i udlandet. Foreningens medlemmer er alle forsikringsselskaber, som tegner ansvarsforsikringer for motorkøretøjer.

Man har krav på personskadeerstatning, selvom man ikke har fået noteret, hvem modparten er, eller selvom der ikke var en forsikring i kraft.
Der er altså tale om et ekstra sikkerhedsnet, der er spændt ud under os, når der ikke er et ansvarsforsikringsselskab til at dække personskaderne.

Hvad kan du få i erstatning?

Reglerne for hvad man kan få i erstatning er fastlagt i Erstatningsansvarsloven.

Man kan få godtgørelse for svie og smerte. I de tilfælde er der tale om et standardbeløb på 205 kr. om dagen (2019 sats), dvs for hver dag man er sygemeldt som følge af ulykken. Man kan dog maksimalt få udbetalt 78.500 kr. (2019 sats) efter denne post. Satserne reguleres årligt.

Hvis man efter ulykken er sygemeldt i en længere periode, kan der være et løntab. Det kan man også søge at få dækket af modpartens ansvarsforsikring, indtil man kan optage sit arbejde til samme lønniveau som før ulykken.

En ulykke kan være så alvorlig, at man får varige mén. De varige mén opgøres i procenter, og for hver procent får man 8.985 kr. (2019 sats) Man skal dog være opmærksom på, at man først har ret til erstatning, hvis man har en méngrad på 5% eller derover.

Endelig er der nogle tilfælde, hvor skaderne efter en ulykke har indflydelse på personens fremtidige arbejdsevne. I sådanne tilfælde kan man få erstatning for tab af erhvervsevne, som en kompensation for et varigt indkomsttab. Dette er også dækket af ansvarsforsikringen.

Man kan bl.a. også få dækket sine udgifter til medicin og behandlinger i nogle tilfælde.

Husk at få anmeldt din personskade i tide!

I Forældelsesloven, der trådte i kraft i 2008, er der bestemmelser for hvornår et krav om erstatning skal være fremsat for at være lovligt. Et erstatningskrav bliver forældet 3 år efter skadedatoen. At erstatningskravet forældes betyder, at ansvaret ikke længere vil kunne gøres gældende over for modpartens ansvarsforsikring.

Det er derfor vigtigt at få anmeldt personskader i tide, for ikke at gå glip af store erstatningssummer. Alt for mange snyder sig selv, fordi de ikke kender reglerne og ikke er opmærksomme på mulighederne for at søge erstatning ved ansvarsforsikringen eller evt. DFIM. Ander mener måske ikke, at de er berettige til erstatning, når de selv var skyld i ulykken.

Er du kommet til skade?

Hos Erstatningsgruppen tilbyder vi en gratis gennemgang af din sag, hvis du er kommet til skade.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.