Læs om erstatningsmulighederne hvis du kommer til skade under transport til og fra dit arbejde

Er det en arbejdsskade, hvis man kommer til skade under transport til og fra arbejde?

Hvis du kommer til skade under transport til og fra dit arbejde, kan skaden normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade, da arbejdsgiveren ikke har nogen indflydelse på transporten. Der er dog undtagelser.

Selvom en skade i forbindelse med transport til/fra arbejde normalt ikke kan anerkendes som en arbejdsskade, skal du være opmærksom på, at der kan være situationer, hvor transporten til og fra arbejde sker i din arbejdsgivers interesse, og i så fald kan din skade anerkendes som en arbejdsskade.

Arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde

Reglerne er nærmere fastsat i bekendtgørelse nr. 1606 af 9. december 2016 om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde, og der er en del praksis på fortolkningen.

Som eksempel på tilfælde hvor transporten til og fra arbejde sker i din arbejdsgivers interesse (og hvor en eventuel skade derfor kan anerkendes som en arbejdsskade) kan blandt andet nævnes:

  • Kørsel, der er arrangeret af arbejdsgiver
  • En ansat, der udfører ærinder for sin arbejdsgiver på vej til eller fra arbejde – for eksempel receptionisten der, inden hun/han møder på arbejde, skal handle ind for arbejdsgiver
  • Transport, der er en del af den ansattes arbejde – for eksempel når hjemmesygeplejersken kører fra en borger til en anden borger, men som udgangspunkt ikke kørsel til første borger og kørsel hjem fra sidste borger, hvis det er efter en fast arbejdsplan

Skader i forbindelse med transport til/fra arbejde anerkendes normalt ikke som en arbejdsskade

I forhold til det sidste tilfælde har Højesteret den 10. februar 2021 taget stilling til situationen med kørsel til/fra arbejde.

I den konkrete sag drejede det sig om, hvorvidt transport til og fra arbejde for en social- og sundhedsassistent var en arbejdsskade.

Social- og sundhedsassistenten var ansat som vikar på et sygehus og kørte fra sit hjem og til sygehuset i egen bil. En dag på vej på arbejde kørte hun galt og kom til skade.

I forbindelse med ansættelsen ved vikarbureauet havde bureauet spurgt ind til, om hun havde egen bil, og bureauet gav udtryk for, at det gjorde det lettere at sende folk ud i jobs. Det blev aftalt, at hun fik betalt kørselsgodtgørelse efter statens takster.

Højesteret kom frem til, at transporten på vej til arbejde ikke var en arbejdsskade.

Højesteret lagde vægt på, at hun kunne have valgt en anden transportform end kørsel i egen bil, blot hun kunne møde til den fastsatte tid. Højesteret anførte, at det forhold at det var en betingelse for hendes vikaransættelse, at hun havde egen bil, og at hun modtog kørselsgodtgørelse, ikke betød, at tjenesteforholdets eller virksomhedens interesser måtte anses for at have haft indflydelse på kørslen den dag, hun kom til skade.

Dommen flugter således fint med udgangspunktet, som er, at skader opstået på vej til eller fra arbejde kun dækkes, hvis der er en særlig grund hertil.

Er du kommet til skade og ønsker du afklaring af, om du kan få erstatning?

Det kan være vanskeligt at tage stilling til, om din skade til og fra arbejde konkret er omfattet af loven, og det er derfor en god idé at rådføre dig med en specialist på området.

Hos Erstatningsgruppen hjælper vi dig gerne med at afklare dette. Bestil en gratis sagsgennemgang for at få en vurdering af din sag.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.