Erstatningstakster

Hvert år i december måned fastsættes taksterne, der gælder for erstatningsposterne i Erstatningsansvarsloven. Det gælder blandt andet svie- og smerte, varigt mén, årslønsberegning for børn under 15 år og forsørgertabsposterne.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning, kan du få en gratis gennemgang af din sag her.

 

TAKSTERNE FOR 2019 ER:

 

Svie og smerte godtgørelse:

Svie og smerte godtgørelse er det beløb, man kan få i godtgørelse pr. dag, man er sygemeldt. Taksten er kr. 205 pr. dag, dog maksimalt 78.500 kr. i alt.

Varigt mén godtgørelse:

Efter ca. 1 år kan der som oftest vurderes, hvor stort det varige mén efter skaden er. Taksten for godtgørelse for varigt mén efter Erstatningsansvarsloven er i 2019 på kr. 8.985 pr. méngrad, dog maksimalt 1.077.000 kr. Der betales først varigt mén godtgørelse, hvis méngraden er 5 % eller højere.

Max erhvervsevnetab og opregulering af årslønnen:

Erhvervsevnetabserstatning beregnes ud fra en lovbestemt formel, hvor der som hovedregel tages udgangspunkt i den årsløn, man havde inden ulykken.

Årslønnen bliver årligt opreguleret efter en lovbestemt reguleringssats. Satsen for 2019 udgør 2,2 %.

Det maksimale beløb, der kan erstattes i erhvervsevnetabserstatning er i 2019 på kr. 9.430.500.

Børns erhvervsevnetab:

Hvis et barn under 15 år får et erhvervsevnetab, fastsættes erstatning som et kapitalbeløb, beregnet ud fra kr. 432.500 ganget med méngraden og ganget med 10.

Det vil sige, at hvis et barn f.eks. får et varigt mén på 15 % beregnes erhvervsevnetabserstatningen som kr. 432.500 x 15 % x 10 = kr. 648.750.

Forsørgertabserstatning:

Forsørgertabserstatning er den erstatning, man er forpligtet til at betale, hvis man er ansvarlig for en andens død. Det gælder udgifter til begravelse og erstatning til den, der ved dødsfaldet har mistet en forsørger.

Erstatningen fastsættes til 30 % af den erstatning, som den dræbte kunne have opnået ved fuldstændigt tab (100 %) af erhvervsevnen. Var den dræbtes årsløn f.eks. kr. 350.000 udgør erstatning for tab af forsørger: kr. 350.000 x 10 x 0,30 = kr. 1.050.000.

Der fastsættes årligt et minimumsbeløb, som i 2019 udgør kr. 1.009.000.

Der kan ligeledes i visse tilfælde opnås et overgangsbeløb, der betales til den efterladte. Beløbet udgør i 2019 kr. 169.000. Der kan ikke både opnås betaling af begravelsesomkostninger og overgangsbeløb.

Har du krav på erstatning? bestil en gratis sagsgennemgang og få svaret