Snyder du dig selv?

MANGE FÅR IKKE ERSTATNING EFTER UHELD I TRAFIKKEN

Snyder du dig selv, fordi du ikke kender reglerne?

Årligt sker der mange ulykker på de danske veje. Specielt i vinterperioden sker der mange ulykker. I de fleste tilfælde er der heldigvis kun tale om materiel skade. Men nogle gange går det også ud over de involverede bilister og passagerer. Uanset hvem der er skyld i skaderne, kan du søge dækning for personskade ved modpartens ansvarsforsikringsselskab.

I Danmark er det lovpligtig som bilejer at have en ansvarsforsikring. Årsagen hertil er, at trafikuheld ofte kan medføre alvorlige skader på de involverede personer. Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker, uanset hvem af de involverede parter, der er skyld i ulykken.

”I forbindelse med mit arbejde som advokat i Erstatningsgruppen har jeg mødt mange mennesker, som af forskellige grunde ikke har fået anmeldt deres skade til modpartens forsikringsselskab”, forklarer Advokat Berit Møller Lenschow fra Erstatningsgruppen.

Mange er ikke opmærksomme på, at reglerne er indrettet sådan, at der altid er dækning fra den lovpligtige ansvarsforsikring uanset skyldsspørgsmålet. Andre har måske dårlig samvittighed over at have været skyld i en ulykke, og de ønsker derfor ikke at anmelde egne personskader.

”Mit bedste råd til dem er, at få anmeldt deres personskade hurtigst muligt. Jo længere tid der går fra ulykken, desto sværere bliver det nemlig at bevise, at skaden stammer fra trafikulykken”, udtaler Advokat Berit Møller Lenschow fra Erstatningsgruppen.

Men hvad så, hvis jeg ikke kender modparten?

Hvis den bil, der forvolder skaden, er uforsikret ved ulykken, eller hvis modparten er ukendt, er der dog stadig en mulighed for at få kompensation for sine personskader.

I disse tilfælde kan der i stedet rejses krav over for DMFI (Foreningen for International Motorkøretøjs-forsikring). DFIM behandler sager og yder erstatning for skader forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer i Danmark og i udlandet. Foreningens medlemmer er alle forsikringsselskaber, som tegner ansvarsforsikringer for motorkøretøjer.

Man har krav på personskadeerstatning, selvom man ikke har fået noteret, hvem modparten er, eller selvom der ikke var en forsikring i kraft.

Der er altså tale om et ekstra sikkerhedsnet, der er spændt ud under os, når der ikke er et ansvarsforsikringsselskab til at dække personskaderne.

Hvad kan du få i erstatning?

Reglerne for hvad man kan få i erstatning er fastlagt i Erstatningsansvarsloven.

Man kan få godtgørelse for svie og smerte. I de tilfælde er der tale om et standardbeløb på 180 kr. om dagen (2013 sats), dvs for hver dag man er sygemeldt som følge af ulykken. Man kan dog maksimalt få udbetalt 70.000 kr. (2013 sats) efter denne post. Satserne reguleres årligt.

Hvis man efter ulykken er sygemeldt i en længere periode, kan der være et løntab. Det kan man også søge at få dækket af modpartens ansvarsforsikring, indtil man kan optage sit arbejde igen.

En ulykke kan være så alvorlig, at man får varige mén. De varige mén opgøres i procenter, og for hver procent får man 7905,- kr. Man skal dog være opmærksom på , at man først har ret til erstatning, hvis man har en méngrad på 5%.

Endelig er der nogle tilfælde, hvor skaderne efter en ulykke har indflydelse på personens fremtidige arbejdsevne. I sådanne tilfælde kan man få erstatning for tab af erhvervsevne, som en kompensation for et varigt indkomsttab. Dette er også dækket af ansvarsforsikringen.

Husk at få anmeldt din personskade i tide!

I Forældelsesloven, der trådte i kraft i 2008, er der bestemmelser for hvornår et krav om erstatning skal være fremsat for at være lovligt. Et erstatningskrav bliver forældet efter 3 år. At erstatningskravet forældes betyder, at ansvaret ikke længere vil kunne gøres gældende over for modpartens ansvarsforsikring.

Det er derfor vigtigt at få anmeldt personskader i tide, for ikke at gå glip af store erstatningssummer. Alt for mange snyder sig selv, fordi de ikke kender reglerne og ikke er opmærksomme på mulighederne for at søge erstatning ved ansvarsforsikringen eller evt. DFIM. Ander mener måske ikke, at de er berettige til erstatning, når de selv var skyld i ulykken.

Men reglerne om den lovpligtige ansvarsforsikring er dog til for alle, som kommer til skade i trafikken.