Øget mulighed for erstatning efter en sportsskade

Sportsskader kan udløse erstatning, selvom skaderne ikke er opstået i forbindelse med en egentlig ulykke. Det baner en ny dom fra Højesteret vejen for.

I den konkrete sag pådrog en mand sig en meniskskade, mens han var ude at løbe, uden at det i øvrigt er muligt at pege på noget konkret, som forårsagede skaden.

Ulykkesbegrebet og erstatning efter sportsskader

I de sidste mange år er følgende definition på et ulykkestilfælde blevet anvendt: Et ulykkestilfælde er "en pludselig hændelse, der forårsager personskade". I sagen, hvor Højesteret i går afsagde dom, forklarede løberen, at han var ude at løbe og pludselig fik stærke smerter i sit højre knæ. Han oplyste endvidere, at der ikke var sket noget usædvanligt, uventet eller tilfældigt i forbindelse med løbeturen.

Mindretallet i Højesteret var af den opfattelse, at almindeligt motionsløb ikke kan karakteriseres som en pludselig hændelse, og da skaden var sket efter almindeligt motionsløb i 10 minutter, fandt de ikke bevis for, at skaden i forsikringsmæssig sammenhæng, var et ulykkestilfælde. Flertallet i Højesteret var imidlertid af en anden opfattelse, og de nåede frem til, at den konkrete sportsskade var en ulykke.

Flertallet lagde blandt andet til grund, at knæskaden opstod i forbindelse med motionsløbet efter cirka 10 minutter. Efter flertallets opfattelse kan løb forårsage den skete meniskskade. Efter en samlet vurdering fandt de således, at der var tale om en pludselig hændelse, der havde forårsaget personskade, hvorfor manden var erstatningsberettiget.

Husk at anmelde sportsskader til ulykkesforsikringen

Med Højesteretsdommen må det forventes, at sportsskader fremover vil blive lettere at få anerkendt som erstatningsberettigede ulykker.

- Det er en positiv afgørelse, som må forventes at få betydning i lignende sager fremover. Med udgangspunkt i dommen vil jeg råde alle, der får en skade under sport til at melde skaden til ulykkesforsikringen, også selvom man personligt ikke tænker på det som en ulykke i traditionel forstand, siger advokat Litten Posselt Olsen og tilføjer

- Det er desuden vigtigt at søge læge eller skadestue inden for 72 timer, efter skaden er sket, da det vil have betydning i en eventuel erstatningssag, at skaden er dokumenteret i journalen umiddelbart efter skadestidspunktet.